Entrevista/Interview: Toru Nakajima

portada_toru-_full

Interview by Björn Pohl – UKC

A couple of years ago, after he had made his now legendary visit to the Peak district where he stunned the gritstone community by repeating and making first ascents of some very bold lines, I made an interview with Toru Nakajima.

Fa un parell d’anys, després de la seva ja lleendària visita al Peak District on va sorpendre a la comunitat fent primeres ascencions, vaig fer aquesta entrevista a Toru Nakajima.

His ticklist that time included climbs like

Meshuga, E9 6c, Burbage south, climbed in a slight drizzle
Nocturnal emission, E9 6c
Black out, E9 6c, Burbage south, first ascent, solo
Simba’s pride, E8 6b, Burbage south, solo
Elm street, E8 6c, Millstone, solo
Brad Pitt, 7C+, Stanage, Flash

La seva llista d’encadenaments hi habien vies com

Meshuga, E9 6c, Burbage south, escalada lleugerament mullada
Nocturnal emission, E9 6c
Black out, E9 6c, Burbage south, first ascent, solo
Simba’s pride, E8 6b, Burbage south, solo
Elm street, E8 6c, Millstone, solo
Brad Pitt, 7C+, Stanage, Flash

He was 15. Tenía 15 anys.

210323

Flat Mountain 9a/+

The following year, at 16, he skipped school and returned for a brief visit to Cornwall, where he, again, impressed the local community by making some rare and bold repeats.

Climbing this kind of routes at such a young age must surely mean he had been practicing it back home since he was, well… even younger? Japan must then be an Eldorado for British trad climbers, no?

After his latest visit to the UK, we didn’t hear much about Toru. I noticed he had done an 8c+, then a ~9a+, but I didn’t know any details. Then, this early autumn, he was suddenly in Colorado for a short visit. The conditions weren’t good and in the beginning Toru suffered from altitude sicknes, but this didn’t stop him from quickly repeating problems as hard as 8B+.

L’any següent, als 16, es va saltar l’escola i va tornar per a una breu visita a Cornwall, on, de nou, va impressionar a la comunitat local, fent algunes repeticions rares i remarcables.

Pujant aquest tipus de rutes a una edat tan jove segurament ha de significar que havia estat practicant a casa des que era, bé … fins i tot més jove? Japó llavors ha de ser un paradís per als escaladors trad britànics, no?

Desde  la seva última visita al Regne Unit, que no sentim molt sobre Toru. Em vaig enterar que havia fet un 8c +, llavors un 9a+, però  no en sabia cap detall. Aquesta tardor, estava de sobte a Colorado per a una curta visita. Les condicions no eren bones, i Toru habia patit mal d’altura, però això no li va impedir repetir ràpidament problemes durs com 8B +.

I decided it was time to ask the now 19 year old some questions again.He dicidit que era hora de fer-li unes preguntes ara, amb 19 anys.

What is it that attracts you to climbing? What does it give you? Does this change over time you think? Què és el que t’atrau de l’escalada? Què t’aporta?Et sembla que va canviant amb el temps?

My favorite style is bouldering now. But I love everything that have a relation to free climbing. I try some new trad route and boulders in Japan. Climbing gives me many things, joy, thrill, impressions, and friends. They have not changed since I started climbing.

El meu estil favorit és el boulder ara. Però m’encanta tot el que té una relació amb l’escalada lliure.
stic provant alguna via tradicional nova i boulders al Japó. L’escalada em dóna moltes coses, alegria, emocins i amics. Ells no han canviat des que vaig començar a escalar.

Rumors have it you have been trying the slab to the right of Bansosha, 8B+, at Ogawayama, which is said to be much harder. Can you tell me anything about it? Maybe you have done it already?

There are two problems to the right of Bansosha, Kakusei and Huminsho. These problems are harder than Bansosha. I did Huminsho when I was 15 years old. I think Bansosha is V13 [8B) and Huminsho is V14 [8B+], and Kakusei is harder. No one has been able to make a third ascent of Huminsho or second ascent of Kakusei. Tokio Muroi made the first ascents of both of them.

Hi han rumors que has estat provant el slab a la dreta de Bansosha, 8B +, en Ogawayama, que es diu que és molt més difícil. Em pots dir alguna cosa? Potser ja l’has fet?

Hi ha dos problemes a la dreta de Bansosha, Kakusei i Huminsho. Aquests problemes són més durs que Bansosha. Vaig fer Huminsho quan tenia 15 anys . Crec que és Bansosha V13 [8B] i Huminsho és V14 [8B +], i Kakusei és més difícil. Ningú ha estat capaç de fer una tercera ascensió de Huminsho o segona ascenció de Kakusei. Tòkio Muroi va fer les primeres ascencions dels dos.

210320

Asagimadara 8c/+

I also heard you repeated Flat mountain, 9a, one of the hardest routes in Japan. Can you tell me something about the routes you have done and want to do in the future? També he sentit que has repetit “Flat Mountain” 9a, una de les més difícils al Japó. Em pots dir alguna cosa sobre les rutes que has fet i vols fer en el futur?

Flat Mountain was first climbed by Yuji Hirayama in 2003, and he graded it 9a/+. It is a 30m beautiful limestone face. The lower section of the route is 5.12c [7b+], and the crux is a V12 [8A+] including an impressive dead-point, from a two-finger under-cling to a sloper.
The upper section is around V7 [7B]. I tried it more than 10days. I don’t know how hard it is, but I heard that Sachi Amma said it is harder than Papichulo, 9a+, at Oliana, Spain.
I am not so interested in hard sport route because, there is no good rock where I can put up new routes in Japan.

Flat Mountain va ser escalada per primera vegada per Yuji Hirayama el 2003, i es va graduar de 9a/+. És una via de 30m de pedra calcària. La secció inferior de la ruta és 5.12c [7b +], i un boulder de V12 [8A +] incloent un impressionant punt mort, d’un bidit invertit a un romo.
La secció superior és de prop de V7 [7B]. L’he provat més de 10 dies. No sé com és de difícil, però  Sachi Amma va dir que és més dur que el Papichulo, 9a+ a Oliana, Espanya. No estic tan interessat en vies esportives dures perquè no hi ha bona roca per equipar al Japó.

I saw on facebook, you are very close on Asagimadara, which you say is around 8C/+! Who made the first ascent of this one?Vaig veure al facebook que estan molt a prop de fer Asagimadara, que ronda 8C/+! Qui va fer la primera ascensió d’aquesta?

The first ascent of Asagimadara was made by Tokio Muroi who is one of the strongest climbers in Japan. He doesn’t use crashpads and he has also made first ascents of some hard trad in Japan.

La primera ascensió va ser feta per Asagimadara Tokio Muroi que és un dels més forts escaladors al Japó. Ell no utilitza crashpads i també ha fet les primeres ascencions d’alguns trad durs al Japó.

Have you put up any bold climbs in Japan? Has encadenat alguna via dura al Japó?

I have not done any hard bold climbs in Japan yet, but I am trying a very hard bold climb now.

No he fet res dur al Japó encara, però estic tractant de pujar una via molt dura ara.

Do you ever get scared while climbing? T’has espantat mai escalant?

When I fell from the upper section of Ulysses’ Bow [on an onsight attempt], I thought my backbone was broken. My backbone escaped unhurt. I was lucky.Quan vaig caure de la secció superior de Ulisses Bow [en un intent a vista], vaig pensar que la meva columna vertebral es trencava. Vaig sortir-ne il · lès. Vaig tenir sort.

You impressed the strong locals in Boulder, Colorado recently by making a number of quick repeats of some of the most difficult problems there. What did you think of the area and how would you compare the style, rock and grades to what you are used to?Vas impressionar als locals forts a Colorado  fent un nombre de repeticions ràpides d’alguns dels problemes més difícils que hi ha. Què penses de la zona i com es compara l’estil, la roca i les graduacions a les que estàs acostumat?

Boulder and Colorado was wonderful! Especially, I was impressed by the location of the boulder areas. Luckily, I could do some hard problems even tough the conditions were quite bad. I think this part of the US and Japan have more or less the same style and rock, but the location of the bouldering in Japan is not so good. And it is difficult to compare with grades because we use the original Japanese grading system for boulder problems.
I am thankful to the people who helped me.

Boulder Colorado va ser meravellós! Sobretot, em vaig quedar impressionat per la ubicació de les zones de boulder. Per sort, vaig poder fer alguns problemes difícils fins i tot quan les condicions eren molt dolentes. Crec que aquesta part dels EUA i Japó tenen més o menys el mateix estil i roca, però la ubicació del al Japó no és tan bona. És difícil comparar els graus perquè fem servir el sistema original de classificació japonès per als problemes de boulder. Estic agraït a les persones que m’han ajudat.

In the last interview I made with you, you mentioned climbers in Japan are generally more focused on competition climbing than climbing outside. Would you say this is a trend that has continued?En l’última entrevista que vaig fer-te, vas comentar que els escaladors al Japó estàn generalment més centrats en competició que en l’escalada en roca. Aquesta tendència ha seguit?

I think that trend has continued. But the population of climbers who enjoy climbing outside is increasing. Free climbing has become more popular in Japan, and some young strong climbers who prefer climbing outside has been appearing.

Crec que aquesta tendència ha continuat. Però la població dels escaladors que gaudeixen de l’escalada en roca és cada vegada més gran.L’escalada en lliure s’ha tornat més popular al Japó, i alguns escaladors joves i forts prefereixen escalar en roca.

You used to compete successfully yourself Is this something you are still interested in? Estàs interessat en competir?

I am not so interested in competition climbing. I would much rather climb on rock around the world than participate in a World Cup. No estic interessat en la competició. Prefereixo escalar en roca abans que participar en la Copa del Món.

210322

Kankusei 8c

How do you train? Com entrenes?

Mainly, I train at a bouldering gym. I make hard problems and try them. I don’t do anything special. I think the important thing is not only to climb a lot, but also to try problems that have a special factor for me. I look for my weak point while working on problems, and make problem which are hard for me. Since I am not a competition climber, I think my style is good for me.

Principalment, entreno en un rocodrom. Faig problemes difícils els provo. Jo no faig res especial. Crec que l’important no és només escalar molt, sinò fer problemes que tenen un factor especial per a mi. Cerco el meu punt feble mentre treballo en els problemes, i faig problemes que són difícils per a mi. Com que no sóc un escalador de la competició, crec que el meu estil és bo per a mi.

I guess you are still an unknown name to most climbers in Europe or the US. What is it like in Japan?Suposo que segueixes sent un nom desconegut per a la majoria dels escaladors a Europa o els EUA. ¿Es igual al Japó?

Maybe I am known in Japan. But I am not known well because I don’t participate in competitions frequently. And I live in a rural area where there are not so many chances to meet climbers who live in city.

Potser em coneixen al Japó. Però no em coneixen bé, perquè no participo en competicions amb freqüència. I visc en una zona rural on no hi ha moltes oportunitats per coneixer els escaladors que viuen a la ciutat.

Last time we talked, you didn’t have any sponsors. What is it like now? L’última vegada que vem parlar, no tenies sponsors. Com esta ara el tema?

I am supported by The North Face. Ara estic esponsoritzar per North Face.

Photo portada Alex Ekins. Altres colecció Toru Nakajima.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s