Interview/Entrevista Shoda Shinichi

sinichi

Today we’re going to interview Shoda Sinichi, 32 year old japanese climber who has reached 9a for the first time here in Catalunya with “Era Vella” in Margalef. He have been in an european roadtrip for 2 months, and has spend all time in Catalunya climbing most of the time in Margalef and Santa Linya.

He has no sponsors yet, but he has been training hard in a climbing gym in Osaka to travel Catalunya and send as many hard routes as possible. A muerte!

Avui entrevistem a Shoda Sinichi, un escalador japonès de 32 anys que ha aconseguit encadenar el seu primer 9a a Catalunya “Era Vella” a Margalef. Ha estat en un roadtrip de 2 mesos per europa i finalment ha decidit quedar-se tot el temps a Catalunya, principalment escalant a Margalef , els últims dies per Santa Linya.

No té sponsors, però entrena dur en un rocòdrom d’Osaka on hi treballa per viatjar a Catalunya i encadenar tantes vies  com li sigui possible. A muerte!

eravella 9a

Era Vella…talk us about the route! Did you enjoy doing it? How many tries?             Era Vella…parla’ns sobre la via! Has disfrutat fent-la? T’ha costat molt?

If i have to describe it, in a few words…it’s long, sustained and resitance route!

I arrived Catalunya with a project in my mind, sending “Era Vella” before returning to Japan, so i wanted so much this ascent and was mentally hard and sometimes couldn’t enjoy so much.

When I tried for the first time, i saw no extremly difficult moves and felt possible to redpoint in a few tries… but after a couple more tries, i discover that the crux of this route is especially link it all together!!!! So…the mass of attempts started, I’m not sure how many tries i did to the route, but i invest 14 days to send it.

Si haig de descriure la via en poques paraules…llarga i resistent!

Vaig arribar a Catalunya amb un projecte en ment, encadenar “Era Vella” abans de tornar al Japó, això m’ha condicionat mentalment i ha sigut difícil gestionar la pressió provocant-me que no disfrutes del tot l’ascenció.

Quan vaig provar-la per primera vegada, vaig veure que no hi havien passos extremadament durs i em va semblar que podría encadenar-la en pocs intents….però després d’un parell de pegues més, em vaig donar compte que la dificultat de la via està especialment en linkar totes les seqüències!!!! Aleshores van començar els pegues…no et sabria dir exactament quants he arribat a nescessitar per encadenar-la, però he tingut que invertir-hi 14 dies de treball.

First 9a!Congrats! How does it feel like? El teu primer 9a! Felicitats! Com et sents?

About the grade, I know there are various opinions… but if i compare “Era Vella” to my last ascents, it’s definetly one grade harder than another 8c+ i have done. Anyway, the route was a mental fight for me and the most beautiful in my life!

Sobre la dificultat de la via, estic al cas que hi han vàries opinions…però comparant “Era Vella” amb les meves últimes ascencions, és definitivament un grau més dur que altres 8c+ que he fet. De totes maneres, la via ha suposat una lluita mental per a mi i la més bonica que he fet en la meva vida!

It’s not the first time in Catalunya. What do you think about climbing here? How long are you gonna stay, areas you’ve been and want to visit?                                   No és la primera vegada que viatges a Catalunya. Que penses de l’escalada aqui? Quan temps estaràs per aqui, quines zones has visitat i t’agradaría anar?

Here the routes are excellent, mass of crags spreading all around Catalunya… It’s great! I love to climb long and steep routes and it’s rare to find this in Japan. Another interesting thing is that in one crag you can find many hard routes, and this helps me to concentrate climbing.

In this two months trip i’ve spend one and half climbing in Margalef and the rest of the days in Santa Linya, but I also wanted to visit Oliana, Perles, Baltzola Cave where i’ve been two years ago.

Aqui Catalunya les vies són excel·lents, hi han moltíssims sectors per tot arreu…És fantàstic! M’encanta escalar vies llargues de continuitat i és difícil de trobar vies amb aquestes característiques al Japó. Una altra cosa interessant aqui, és que en un mateix sector pots trobar moltes vies dures, i això m’ajuda a concentrarme en escalar.

En aquests dos mesos de viatge he estat un mes i mig a Margalef i la resta dels dies que quedaven a Santa Linya, però també vull anar a visitar Oliana, Perles i la cova de Baltzola on vaig estar fa dos anys.

margalef

Do you train in a gym? How many hours/days for week?                                       Entrenes en un rocòdrom? Cuantes hores/dies a la setmana?

I spend most of my time training in a gym. About 4 days a week, 4 hours per day. The content of training, a couple of tries on 80 to 200 moves routes in a day around 5.13 or 5.14 and of course hard and short boulder problems. All my training is focussed on long routes in Europe.

Entreno bàsicament en un rocòdrom 4 dies a la setmana unes 4 hores cada dia. El contingut de l’entrenament, un parell de pegues a vies de 80 a 200 moviments en un dia amb una graduació entre el 8a i 8b+, i per suposat problemes de boulder. Tota la planificació de l’entrenament que faig està enfocat a  les vies llargues d’Europa.

In you hometown, where do you climb usually? with who?                                         A la teva ciutat, on vas a escalar? Amb qui?

Nakagai Climbing Gym in Osaka. I just climb at there, because I’m working as a one of the staff there.

Escalo al rocòdrom “Nakagai Climbing Gym” a Osaka. Simplement entreno allà ja que també hi treballo.

roco

Want to explain us something else?                                                                             Ens vols explicar alguna cosa més?

My flight is just tomorrow, but I hope on day living in Spain with my family, and climbing more and more!

El meu vol és demà, però espero algún dia poder viure a Espanya amb la meva familia, i escalar més i més!

rodellar

Nice job Sinichi! Thank you!

Entrevista realitzada per Sensepell.

Photographers: Yamada Wataru  & others…

Una respuesta a “Interview/Entrevista Shoda Shinichi

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s